Léčení včelstev – nařízení SVS, léčiva

Ministerstvo zemědělství

Státní veterinární správa

Č. j.: 57329/2018-MZE-17212

V Praze dne 7. 11. 2018

 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán podle § 15 odst. 4 zákona č.2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a § 44 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 44 odst. 2 veterinárního zákona vydává opatření obecné povahy, kterým se stanoví:

Článek 1

METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT

A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2019

Ministerstvo zemědělství stanovuje povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, jakož i k jejich zdolávání, které se provádějí v období od 1. 1. do 31. 12. 2019, a určuje, na které z nich a v jakém rozsahu se poskytují příspěvky z prostředků státního rozpočtu.

Část I.

Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu

(v ý p i s)

Včely

EpM120 MOR V ČELÍHO P LODU – VyLa (BV) – monitoring

Vyšetření směsných vzorků měli v rizikových oblastech (po 2 letech od zrušení ochranného pásma). Vyšetřování se provádí mimo současná ochranná pásma v oblasti, která byla před dvěma lety ohniskem nebo ochranným pásmem, a pokud se v následujících letech nevyšetřovalo. Vyšetřuje se směsný vzorek měli odebraný k tomuto účelu ze stanoviště včelstev. Vzorky měli se odebírají z podložek, které jsou umístěny na dně úlů nejméně 14dnů. Jeden směsný vzorek může obsahovat včelí měl maximálně od 25 včelstev.

EpM160 MOR VČELÍHO PLODU – VyLa (BV)

Vyšetření směsných vzorků měli od všech včelstev na všech stanovištích v ochranném pásmu vymezeném v mimořádných veterinárních opatřeních nařízených krajskou veterinární správou. Vzorky včelí měli se odebírají v termínech a frekvenci určených v mimořádných veterinárních opatřeních nařízených pro dotčené ochranné pásmo. Jeden směsný vzorek může obsahovat včelí měl nejvýše od 10 včelstev.

EpM300 VARROÁZA – VyLa (PV)

Směsné vzorky veškeré zimní měli od všech včelstev na všech stanovištích. Vzorky zimní měli musí být odebrány po takové lhůtě od provedeného podzimního ošetření včelstev, aby nebyl k vyšetření odevzdán léčebný spad. Vzorky měli se odebírají nejdříve za 30 dnů od dne vložení čistých podložek na dna úlů a musí být odevzdány k vyšetření do 15. 2. 2019.

Část II.

Povinné úkony hrazené chovatelem zvířat

 Kontrola zdraví

 Včely

 ExM110 MOR V ČELÍHO P LODU – VyLa (BV)

Bakteriologické vyšetření směsných vzorků měli od všech včelstev na stanovišti. Vzorky měli se odebírají z podložek, které jsou umístěny na dně úlů nejméně 14 dnů. Jeden směsný vzorek může obsahovat včelí měl maximálně od 25 včelstev. Vyšetření nesmí být starší 12 měsíců (rozhodné je datum odběru vzorku) a provádí se:

  1. a) před přemístěním včel (včetně včelích matek) nebo včelstev mimo katastrální území tvořící obec,
  2. b) v případě kočovných včelstev na stanovišti, na kterém jsou včelstva zazimována.

ExM310 VARROÁZA – předjarní léčebné ošetření

Na základě vyhodnocení intenzity varroázy dle kódu EpM300 se na jednotlivých stanovištích při nálezu vyšším než 3 roztoči v průměru na jedno včelstvo provede ošetření všech včelstev na stanovišti. Použijí se registrované veterinární léčivé přípravky v souladu s příbalovou informací. Předjarní ošetření musí být provedeno s ohledem na klimatické podmínky a jarní rozvoj včel co nejdříve a ukončeno musí být do 15. 4. 2019.

ExM330 VARROÁZA – letní ošetření kočujících včelstev

Ošetření všech kočujících včelstev se provede po 1. 6. 2019, nejpozději do 14 dnů po každém návratu na stanoviště uvedené v Ústřední evidenci zvířat, na kterém budou včelstva zazimována. Použijí se registrované veterinární léčivé přípravky v souladu s příbalovou informací.

ExM340 VARROÁZA – podzimní preventivní ošetření

Preventivní ošetření všech včelstev na všech stanovištích se provede v době, kdy jsou včelstva bez plodu nebo mají jen malou plochu zavíčkovaného plodu. Použijí se registrované veterinární léčivé přípravky v souladu s příbalovou informací.

Seznam registrovaných léčivých přípravků najdete zde: http://vcelarinepomuk.cz/leceni-vcelstev-narizeni-svs-leciva/registrovane-lecive-pripravky/